PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA-MAĎARSKO REALIZÁCIA PROJEKTU TURISTICKÉHO ROZVOJA V OBCI BORŠA

Kaštieľ fotený z drónu, 2021

Rekonštrukcia Rákócziho kaštieľa (rodisko F. (II.) Rákócziho) v obci Borša prebieha od roku 2018. Rekonštrukčné práce sú vo väčšej miere financované vládou Maďarskej republiky a a v menšej miere vládou Slovenskej republiky. Tieto rekonštrukčné práce sú už prakticky dokončené. V súčasnosti prebieha úprava okolia kaštieľa a implementácia plánovanej turistickej atrakcie umiestnenej v kaštieli.

Nezisková organizácia II. Rákóczi Ferenc implementujúca obnovu kaštieľa v Borši v spolupráci so samosprávou mesta Sátoraljaújhely podala projekt v decembri 2019 v programe Interreg SKHU/1902 v prioritnej osi Príroda a kultúra – zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti pomocou rozvíjania spoločných turistických atrakcií. Program realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.skhu.eu) vytvára priestor na úspešnú spoluprácu v prihraničných regiónoch.
Názov úspešného projektu je Propagácia boršianskeho kaštieľa cez rozvoj sieťovanej turistickej atrakcie cez neziskovú organizáciu II. Rákóczi Ferenc a samosprávu mesta Sátoraljaújhely. Výška získanej podpory je 847.645 Eur.

Stav pešej trasy vedúcej k Bodrogu

„Táto suma bude postačujúca na to, aby sme mohli vytvoriť nové turistické atrakcie a prírodnú architektúru, ktorá pomôže obnovu implementovanú na vysokej úrovni umiestniť na turistických mapách aj okolitých štátov” – dozvedáme sa od Dr. Laszlóa Diószegiho, riaditeľa nadácie Teleki László Alapítvány.
Cieľom projektu v rámci turistického rozvoja okolia kaštieľa Rákócziovcov v Borši je, aby kaštieľ bol zapojený do rôznych turistických trás (cyklistické, pešie trasy smerom od Bodrogu). Cieľom realizácie prírodnej architektúry je pomôcť návštevníkom spoznať funkčnosť okolia kaštieľa ako napr. hradnú priekopu, a tiež niekdajší priebeh hospodárenia v komplexe kaštieľa (ako napr. záhrada, tematická trasa panských lesov, unikátne tematické ihrisko).

Plán inštalácie kmení drevín

Jedna z najpodstatnejších investícií je vybudovať priame prepojenie, trasu, chodník s dreveným obkladom od rieky Bodrog cez niekdajšie pánske lesy až ku kaštieľu. Trasa bude niekde vyvýšená nad povrchom zeme. Chodník prichádza od hrádze, kde v súčasnosti vedie cyklotrasa a prepojí sa s cestou vedúcou ku kaštieľu. Informačné tabule a exteriérové interaktívne prvky umiestnené pozdĺž lesnej prechádzkovej trasy upozornia okolo idúcich na flóru a faunu lesa a na jeho hodnoty. Pri ceste smerom od hrádze poukážeme na zaujímavosti niekdajšieho lesného hospodárenia. Pešia trasa zahŕňa amfiteáter, ktorý v súčasnosti funguje ako priestor pre rôzne eventy a aktivity usporiadané v obci. Pri rieke sa zriadi drevená oddychová zóna.
Pre cyklistov sa obnoví spevnená cesta medzi riekou Bodrog a kaštieľom.
Výchovné prvky budú umiestnené v lužnom lese. Pre účely náučného chodníka sa vytvoria rôzne informačné a interaktívne tabule, ktoré predstavia dreviny a živočíchy žijúce v tomto lese. Na inštaláciách znázorňujúce kmene drevín predstavíme 5 rôznych typov drevín.

Ilutračná fotka o úžitkovej záhrade

Východne od kaštieľa sa aj v minulosti nachádzali úžitkové záhradky. V rámci tejto investície sa vytvorí takáto záhradka. Okrem prezentácie rastlín z obdobia Rákócziovcov záhradka bude otvorená aj pre návštevníkov. Tieto vypestované rastlinky budú zužitkované v hoteli a aj v kuchyni kaštieľa.
Južne od úžitkovej záhrady sa vybuduje areál pre vonkajšie aktivity. Juhovýchodne od kaštieľa na okraji panských lesov ,vznikne tematické ihrisko. Ihrisko sa tematikou bude viazať k novovybudovanej výstave v kaštieli. Prvky umiestnené na ihrisku sú vyvinuté individuálne.

Vizuál ihriska

cieľom posilniť zážitkovú turistiku, sa vybuduje v objekte kaštieľa tzv. escape room / úniková izba, čiastočne financované z projektu Interreg. Financie z projektu využijeme aj na vybudovanie tejto izby. Úniková izba je doplnením tradičnej výstavy, kde pomocou interaktívnych úloh môžu návštevníci získať hlbšie dobové poznatky. Z tohto zdroja realizujeme aj vybavenie VR-izby (Virtuálna Realita). Podstatou tejto služby je, že návštevník pomocou VR okuliarov sa dostane do obdobia Rákócziovcov a na vlastnej koži môže prežívať každodenný život v kaštieli.
Partnerom projektu je samospráva mesta Sátoraljaújhely. V meste sa uskutoční maping, táto služba
spropaguje kaštieľ v Borši. Návštevníci budú mať možnosť navštíviť kaštieľ v Borši elektrickými bicyklami,

Vizuál únikovej izby

trasou ktorá prechádza popri rieke Roňava. V rámci tohto projektu sa na tejto trase inštalujú dokovacie stanice. Okrem týchto vymenovaných investícií sa v meste Sátoraljaújhelyi, na kopci tzv. Szárhegy sa umiestni panoramatický ďalekohľad nasmerovaný na kaštieľ v Borši.
„Táto investícia je významná pre turistický rozvoj a môže posunúť Boršu medzi významné turistické destinácie. – hovorí Dr. László Diószegi – Pracujeme na tom, aby sme Boršu zapojili do siete pamätných miest Rákócziho tak na slovenskej ako aj na maďarskej strane hraníc. Rátame s tým, že tieto prepojené atrakcie sa navzájom posilnia a zvýšia atraktivitu regiónu.”

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Sajtóközlemény

Press release (English)